Zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja stanowi podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania zadeklarowanej opłaty.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze art. 6o ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.).

Zgodnie z art. 6i ust.1 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 • w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
 • w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE DO CZASU ZŁOŻENIA ZMIANY DEKLARACJI (JEŻELI ZMIANA DEKLARACJI NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA TO PIERWSZA DEKLARACJA OBOWIĄZUJE NADAL BEZ WZGLĘDU NA TO, W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁA ZŁOŻONA).

Deklarację można składać:

 • w formie papierowej:
  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. gospodarowania odpadami (pok. 24);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miasta i Gminy
  ul. Gen. L. Okulickiego 1
  39-450 Baranów Sandomierski
 • w formie elektronicznej:
  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie e-PUAP.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
01.06.2022, 15:13 Jakub Marek