Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu na reprezentację Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu Nr 00760 – 6930 – UM0940062/121 pn. „Promowanie walorów turystyczno – krajobrazowych poszczególnych sołectw Gminy Baranów Sandomierski”, której celem jest opracowanie albumu ukazującego najbardziej charakterystyczne miejsca i zabytki Gminy Baranów Sandomierski oraz materiałów promujących walory krajobrazowe, turystyczne i kulturalne Gminy Baranów Sandomierski. Operacja zostanie zrealizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez lokalną grupę działania „Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” z siedzibą Nowa Dęba ul. Bieszczadzka 2 wybraną do realizacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. treść

Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał Baranowa Sandomierskiego. treść

Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski w 2013 roku. treść

Zarządzenie nr 10a/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu pn. „Oczyszczanie stawów, budowa chodników, oświetlenia na terenie gminy Baranów Sandomierski oraz remont budynku w Markach”. treść

Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” oraz przyjęcia Regulaminu jej działania. treść

Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia II, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położony w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie ewakuacji na terenie Miasta i Gminy baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektów pn. „Rozbudowa i przebudowa szatni sportowej przy stadionie sportowym w Kanapach”w celu podniesienia standardu świadczenia usług z zakresu sportu i rekreacji poprzez rozbudowę i przebudowę szatni w Knapach. Umowa na 00404-6930-UM0930149/12. treść

Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierskim Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektów pn.”Utwardzenie placu w miejscowości Wola Baranowska” w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Woli Baranowskiej poprzez utwardzenie  placu w centrum miejscowości. Umowa nr 00405-UM0930148/12. treść

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na najem nieruchomości gruntowych, zabudowanych. treść

Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącego powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność komunalną Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 9 kwietnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. treść

Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administrowania Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania  Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 45/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 46/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. trećś

Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 50/2013 z dnia 2 maja 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitną, odebrane opady komunalne przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, ul. Kościuszki 6. treść

Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 13 maja w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntu ornego położonego w miejscowości Kaczaki. treść

Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 14 maja  2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2013 roku. treść

Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2013 roku. treść

Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 operacja: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚLĘZAKI, umowa Nr 00120-9621-UM0900114/11 z dnia 24.04.2013r. treść

Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie , stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 65/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez: „DROKAM –PIASECZNO” marian WOJTAS, 27 – 670 Łoniów, Piaseczno 44. treść

Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 71/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 73/2013 z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku Zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 75/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 76/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 77/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 78/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 79/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez: PRD ”DROKAM – PIASECZNO” Marian WOJTAS, 27 – 670 Łoniów, Piaseczno 44. treść

Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 82/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 83/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. treść

Zarządzenie nr 84/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 85/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie umorzenia zaległości  za odbiór odpadów komunalnych, dostarczoną wodę pitną z wodociągu gminnego przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 87/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitna, odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 88/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitna, odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 89/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. treść

Zarządzenie nr 90/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do dalszego użytkowania oraz likwidacji bezużytecznych składników rzeczowych majątku ruchomego. treść

Zarządzenie nr 91/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 92/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia II-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 93/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia II-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 94/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 95/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 96/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 97/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 98/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 99/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 100/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 101/2013 z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 102/2013 z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2014. treść

Zarządzenie nr 103/2013 z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego epizodu w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk.”TARNOBRZEG 2013”. treść

Zarządzenie nr 104/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 105/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 106/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 107/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 108/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 110/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 111/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitną , odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 112/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

Zarządzenie nr 113/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Durdach. treść

Zarządzenie nr 113a/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 114/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2013 z dnia 02 września 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 116/2013 z dnia 02 września 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treśc

Zarządzenie nr 117/2013 z dnia 02 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 € dla projektu pn.”Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność. treść

Zarządzenie nr 118/2013 z dnia 02 września 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości  i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn: „UTWORZENIE GMINNEGO KOŁA ZANTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH Pn: z Naturą za pan Brat” w gminie Baranów Sandomierski. treśc

Zarządzenie nr 119/2013 z dnia 02 września 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn: „BUDOWA ALTANY Z GRILLEM W DĄBROWICY”. treść

Zarządzenie nr 120/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczaną wodę pitną, odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 121/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy. treść

Zarządzenie nr 122/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 123/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 124/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 124a/2013  z dnia 20 wrześni8an 2013 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 125/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat. treść

Zarządzenie nr 126/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 127/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zasad korzystania z sal lekcyjnych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

zal. 1

zal. 2

Zarządzenie nr 127a/2013 z dnia 30 września 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 127/2013 z dnia 25 września 2013 r. sprawie zasad korzystania z sal lekcyjnych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 128/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 129/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 130/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 131/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 132/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 133/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 134/2013 z dnia 01 październik 2013 roku w sprawie sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na czas bezwzględnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa o wojny. treść

Zarządzenie nr 135/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 136/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 137/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 138/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 139/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na 2013 r. oraz powołania komisji inwentaryzacji i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. treść

Zarządzenie nr 140/2013 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 141/2013 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 142/2013 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a. treść

Zarządzenie nr 143/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.treść

Zarządzenie nr 144/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 145/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 146/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie odpracowania dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 147/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 147A/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia obwodów głosowania wraz z ich numeracją podczas wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 29 listopada 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 148/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji rozliczeniowej inwestycji. treść

Zarządzenie nr 149/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok.treść

Zarządzenie nr 150/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w  sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 151/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 152/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 154/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 155/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 156/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 157/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 158/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu pn. „Budowa placu pod stanowiska pompowe oraz konserwacja zbiornika wodnego”.  treść

Zarządzenie nr 159/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej.  treść

Zarządzenie nr 160/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok.  treść

Zarządzenie nr 161/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej.  treść

Zarządzenie nr 162/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.  treść

Zarządzenie nr 163/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie upoważniania pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  treść 

Zarządzenie nr 164/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie upoważniania pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  treść 

Zarządzenie nr 165/2013 z dnia 16 grudn8ia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.  treść

Zarządzenie nr 165/A/2013  z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.  treść

Zarządzenie nr 166/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski materiałów zawierających informacje niejawne.  treść

Zarządzenie nr 167/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.  treść

Zarządzenie nr 168/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.  treść

Zarządzenie nr 169/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022.  treść

Zarządzenie nr 170/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok.  treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji