Audyt wewnętrzny w gminie Baranów Sandomierski

Zgodnie z art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , jednostka samorządu terytorialnego jest poddawana ocenie audytora, jeśli ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 40 mln zł.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Baranów Sandomierski zostało zlecone firmie zewnętrznej. Audytor wewnętrzny – realizuje zadania na podstawie w/w ustawy, rozporządzeń wykonawczych oraz w oparciu o Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i wytyczne Ministra Finansów.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostki.

Audytor jest uprawniony do przeprowadzania audytów finansowych, systemowych, działalności, informatycznych, zarządzania, gospodarności, wydajności, efektywności i innych.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji