Rejestr instytucji kultury

Nazwa

Rejestr instytucji kultury

Opis Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Baranów Sandomierski jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu; z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru  (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej)
2)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje Art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Miejsce udostępnienia  Pokój nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
Informacja tel.  15 811 85 81, wew. 128

fax 15 811 85 82

Sposób udostępnienia
  1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej
  2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 do 1530, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
29.05.2023, 13:42 Kamila Sabo
31.05.2022, 12:58 Jakub Marek
30.08.2021, 11:23 Magdalena Pluta
19.07.2021, 12:32 Magdalena Pluta
16.04.2021, 09:33 Magdalena Pluta
16.04.2021, 09:32 Magdalena Pluta