Zarządzenie nr 1/2014  z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 1A/2014  z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 2/2014  z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 3/2014  z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego na 2014 rok” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Załącznik nr 4: treść

Zarządzenie nr 4/2014  z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski w 2014 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Zarządzenie nr 5/2014  z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości treść

Zarządzenie nr 6/2014  z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości treść

Zarządzenie nr 7/2014  z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski w celu realizacji inwestycji bieżącego utrzymania, w szczególności modernizacji, naprawy, konserwacji, remontu i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oraz linii napowietrznych. treść

Zarządzenie nr 8/2014  z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 9/2014  z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej. treść

Zarządzenie nr 10/2014  z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 11/2014  z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pn. „Przeprowadzenie warsztatów z narciarstwa lekkoatletyki i gry w golfa szansą na rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży”, której celem jest Upowszechnienie sportu i pogłębienie integracji społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów sportowych, stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. Umowa przyznania pomocy O/423-6930-UM0949321/13 z dnia 03.02.2014 roku. treść

Zarządzenie nr 12/2014  z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 13/2014  z dnia 28 lutego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 14/2014  z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 15/2014  z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Urzędowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.treść

Zarządzenie nr 16/2014  z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 17/2014  z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie udzielenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 18/2014  z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 19/2014  z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót prze: SKANSKA S.A. oddział budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Biuro Rudna Mała 47,  36-060 Głogów Małopolski. treść

Zarządzenie nr 20/2014  z dnia 06 marca 2014 roku w powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 21/2014  z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 r. treść

Zarządzenie nr 22/2014  z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji przetargowej. treść

Zarządzenie nr 23/2014  z dnia 24 marca 2014 roku w powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 24/2014  z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i gminy baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2013 rok. treść

Zarządzenie nr 25/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 26/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 27/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 28/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 29/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 € dla projektu pn: „Gimnazjaliści w SzOKu” realizowanego w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmieniany treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 127/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad korzystania z sal lekcyjnych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 30/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 31/2014  z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 32/2014  z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 33/2014  z dnia 11 kwietnia 2014 roku w kontroli Placu Targowego w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 34/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 35/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 36/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 roku w powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 37/2014  z dnia 23 kwietnia 2014 roku w powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 38/2014  z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 39/2014  z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 40/2014  z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 41/2014  z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 42/2014  z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 43/2014  z dnia 05 maja 2014 roku sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś. 4 „Leader”, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” pn: „MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DYMITRÓW MAŁY WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNYCH TABLIC INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH” umowa Nr 01535-6930-UM0940607/13 z dnia 16.04.2014. treść

Zarządzenie nr 45/2014  z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 46/2014  z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 47/2014  z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przeznaczone w 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 48/2014  z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 49/2014  z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 50/2014  z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/07 Burmistrza miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 4 kwietnie 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w Baranowie Sandomierskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 51/2014  z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 52/2014  z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 53/2014  z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 53A/2014  z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 54/2014  z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 55/2014  z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 57/2014  z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 58/2014  z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 59/2014  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 60/2014  z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 61/2014  z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizacje zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 62/2014  z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 63/2014  z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 64/2014  z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Zarządzenie nr 65/2014  z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 66/2014  z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 67/2014  z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 68/2014  z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 69/2014  z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rybackiego w ramach Programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa operacja pn: „ZAKUP MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH OBSZAR OBJĘTY LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH” umowa Nr 00081-6173-SW0900077/1314 z dnia 27.05.2014 roku.. treść

Zarządzenie nr 70/2014  z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z opaską i ogrodzeniem wokół boiska przy Zespole Szkół” w miejscowości Skopanie. treść

Zarządzenie nr 71/2014  z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 72/2014  z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy. treść

Zarządzenie nr 73/2014  z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 74/2014  z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 76/2014  z dnia 23 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 77/2014  z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 78/2014  z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 79/2014  z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 80/2014  z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 81/2014  z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów sandomierski 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 82/2014  z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść. treść

Zarządzenie nr 83/2014  z dnia 05 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 84/2014  z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. treść

Zarządzenie nr 85/2014  z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 86/2014  z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Baranów Sandomierski dla organizacji pozarządowych, na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. treść

Zarządzenie nr 87/2014  z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 88/2014  z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 89/2014  z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2015. treść

Zarządzenie nr 90/2014  z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania: „Remont ciągu dróg w m. Skopanie tj. ul. Dąbrówki w km 0+000-0+250, ul. Władysława Łokietka w km 0+000-0+250 oraz ul. Piastowska w km 0+000-0+0570”. treść

Zarządzenie nr 91/2014  z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego użytkowania. treść

Zarządzenie nr 92/2014  z dnia 012 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”. treść

Zarządzenie nr 93/2014  z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski rok. treść

Zarządzenie nr 94/2014  z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie sprzedaży samochodu marki FORD TRANSIT 2,5D KOMBI stanowiącego majątek ruchomy Urzędu Miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 95/2014  z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 96/2014  z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu zadłużenia w zapłacie czynszu za lokal mieszkalny, administrowany przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 97/2014  z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości za odbiór odpadów komunalnych, dostarczoną wodę pitną z wodociągu gminnego przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 98/2014  z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 99/2014  z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczaną wodę pitną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 100/2014  z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiące mienie Gminy |Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 101/2014  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 102/2014  z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 103/2014  z dnia 01 września 2014 roku w sprawie zmian w Wielokrotnej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. treść

Zarządzenie nr 104/2014  z dnia 04 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 105/2014  z dnia 09 września 2014 roku w sprawie sprzedaży samochodu marki FORD TRANSIT 2,5D KOMBI, stanowiącego majątek ruchomy Urzędu  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 106/2014  z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 107/2014  z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 108/2014  z dnia 11 września 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 109/2014  z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 111/2014  z dnia 19 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Zarządzenie nr 112/2014  z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 113/2014  z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 114/2014  z dnia 29 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 116/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 117/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. treść

Zarządzenie nr 118/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 118a/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. treść

Zarządzenie nr 119/2014  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 120/2014  z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 121/2014  z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2014  z dnia 22 października 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 123/2014  z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. treść

Zarządzenie nr 124/2014  z dnia 23 października 2014 roku w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 124a/2014  z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 125/2014  z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 126/2014  z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 127/2014  z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 128/2014 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 129/2014  z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i gminy Baranów sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2014  z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 132/2014  z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. treść

Zarządzenie nr 133/2014  z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 134/2014  z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 135/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 136/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 137/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 138/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 139/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 140/2014  z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 141/2014  z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 142/2014  z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego. treść

 

Zarządzenie nr 143/2014  z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w rejestrach. treść

 

Zarządzenie nr 144/2014  z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przetwarzania danych osobowych w rejestrach. treść

 

Zarządzenie nr 145/2014  z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do przetwarzania danych osobowych w rejestrach. treść

 

Zarządzenie nr 146/2014  z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 147/2014  z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 148/2014  z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 149/2014  z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku dotyczącego powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność komunalną Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 150/2014  z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy. treść

 

Zarządzenie nr 151/2014 z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 152/2014  z dnia 04 grudnia2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 153/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 154/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 155/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy. treść

 

Zarządzenie nr 156/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 157/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 158/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 159/2014  z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 160/2014  z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 161/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 162/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osób do Komisji ds. weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkalnego zasobu Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 163/2014  z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 164/2014  z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa operacja pn: „Zakup oraz montaż ławek, stolików i koszy na śmieci na terenie czterech sołectw Gminy Baranów Sandomierski” umowa Nr 00106-6173-SW0900023/14 z dnia 16.12.2014 roku. treść

 

Zarządzenie nr 165/2014  z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ZMIANY Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 166/2014  z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 167/2014  z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 168/2014  z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 169/2014  z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. treść

 

Zarządzenie nr 170/2014  z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu 00684-6930-UM0930142/14 Z 30.12.2014 r. pn. „Budowa chodnika w miejscowości Skopanie”, której celem jest poprawa stanu infrastruktury technicznej w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 171/2014  z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2014 rok. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji