Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza, iż w dniach od 20 lipca do 21 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie wdrażania gminnego programu rewitalizacji i oceny przebiegu procesu rewitalizacji w mieście. Jego zadaniem jest także dostarczanie opinii
i stanowisk, które mają pomóc w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji, w tym, w zakresie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stopnia
i terminowości ich realizacji oraz ewaluacji i aktualizacji programu rewitalizacji.

Uwagi do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030” będzie można składać w terminie od 21 lipca do 21 sierpnia 2023 r.
w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl
 • Zbieranie uwag ustnych w pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w godzinach pracy Urzędu
  w dniach: 24.07.2023 r. i 31.07.2023 r

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w środę 26 lipca  2023 r. o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad treścią Uchwały.

Opinie i wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w punkcie obsługi interesanta lub elektronicznie: urzad@baranowsandomierski.pl

Na opinie i wnioski Oczekujemy do 19 czerwca 2023 roku.

 

Załącznik:

 1. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Wzór zgłoszenia propozycji zmian do uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 poz. 225), oraz na podstawie art. 29, art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz.1029),

zapraszam  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski: www.baranowsandomierski.pl.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi
w terminie od 07.06.2023 r. do 14.07.2023 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać:

pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

lub

listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 1. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

lub

drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę  elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 27.06.2023 roku o godzinie 17.00.

Link do spotkania: https://forms.gle/NYHJetJA9g5NQRiw5

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami, które odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Fabryczna 39 w Baranowie Sandomierskim we wtorek 11 lipca 2023 roku, o godzinie 16.00

Po zakończeniu konsultacji, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w terminie do 30 dni sporządzi sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Projekt Strategii_06.06_do konsultacji


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

Zgodnie z obwieszczeniem BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI z dnia 11 stycznia 2023 r. (link)

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone do 18 lutego 2023 r.

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski.

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (kliknij tutaj)

Formularz konsultacji społecznych (link tutaj)

Mapa zawierająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (link tutaj)

Dostępny również na stronie internetowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (link tutaj) , oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online).

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim

oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

 

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 8 czerwca 2022 r.:

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

https://bip.baranowsandomierski.pl/konsultacje-spoleczne/

39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (na załączonym druku),
 • lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  (na załączonym druku),
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały (formularz online – kliknij)

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobami  –  w dniu 22 czerwca 2022r. o godzinie 16:00 Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
 • zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet
  w dniu 28 czerwca 2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 (w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału poprzez (formularz online – kliknij)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43  lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Baranów Sandomierski_DOC

Diagnoza_GPR Baranów Sandomierski_05-2022

projekt_uchwaly_OR i OZ Baranów Sandomierski

Mapa do diagnozy Baranów Sandomierski

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 lutego 2020 roku w spraiwie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji z mieszkańcami

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
05.12.2023, 18:54 Jolanta Koper
05.12.2023, 18:54 Jolanta Koper
05.12.2023, 18:52 Jolanta Koper
25.07.2023, 13:40 Kamila Sabo
13.07.2023, 13:53 Kamila Sabo
13.07.2023, 13:53 Kamila Sabo
04.07.2023, 10:32 Kamila Sabo
28.06.2023, 09:16 Jakub Marek
28.06.2023, 09:15 Jakub Marek
14.06.2023, 09:52 Jakub Marek
12.06.2023, 15:13 Jakub Marek
12.06.2023, 15:01 Jakub Marek
30.01.2023, 11:31 Kamila Sabo
25.01.2023, 15:18 Kamila Sabo
18.01.2023, 08:21 Kamila Sabo
02.06.2022, 08:28 Jakub Marek
14.10.2021, 10:36 Magdalena Pluta
14.10.2021, 10:35 Magdalena Pluta
06.10.2021, 08:44 Magdalena Pluta
06.10.2021, 08:18 Magdalena Pluta