Zarzadzenie nr 1/2012  z dnia 1 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. treść

Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. treść

Zarządzenie nr 3/2012 z 10 stycznia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 4/2012 z 13 stycznia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległośći za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 5/2012 z 13 stycznia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 6/2012 z 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 7/2012 z 17 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 7a/2012 z 31 stycznia 2012 roku  w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. treść

Zarządzenie nr 9/2012 z 15 lutego 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 11/2012 z 17 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski  w 2012 roku. treść

Zarządzenie nr 12/2012 z 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 13/2012 z 20 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 15/2012 z 22 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 16/2012 z 24 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. treść

Zarządzenie nr 17/2012 z 27 lutego 2012 roku w sprawie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy na lata 2011-2015. treść

Zarządzenie nr 18/2012 z 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 19/2012 z 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. treść

Zarządzenie nr 20/2012 z 28 lutego 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi  i środowiska na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 21/2012 z 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace do konkursu pod hasłem „Azbest, to też nasz problem” oraz przyjęcia Regulaminu jej działania. treść

Zarządzenie nr 22/2012 z 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” oraz Regulaminu jej działania. treść

Zarządzenie nr 24/2012 z 15 marca 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 25/2012 z 19 marca 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.treść

Zarządzenie nr 26/2012 z 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gnminę Baranów Sandomierski z mocy prawa. treść 

Zarządzenie nr 28/2012 z 21 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej.  treść

Zarządzenie nr 29/2012 z 23 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok. treść 

Zarządzenie nr 30/2012 z 26 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 31/2012 z 26 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  na  2012 rok. treść

Zarządzenie nr 33/2012 z 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść 

Zarządzenie nr 34/2012 z 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść 

Zarządzenie nr 35/2012 z 3 kwietnia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wywóz przez Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim odpadów komunalnych. treść

Zarządzenie nr 36/2012 z 5 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 37/2012 z 5 kwietnia 2012 roku w sprawie  rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zsakład Użyteczności  Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 38/2012 z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 38/2012 z 5 kwietnia 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektów  Nr 00502-6930-UM0940109/11 pn. „Wsparcie turystyki rowerowej oraz integracji społecznej w miejscowości Siedleszczany poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej” w celu  stworzenia mieszkańcom oraz turystom miejsca wypoczynku oraz rekreacji  poprzez wykonanie placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, stojak na rowery) dla turystyki rowerowej w miejscowości Siedleszczany, Nr 00503-6930-UM0940110/11 pn. „Wsparcie turystyki rowerowej oraz integracji społecznej w miejscowości Kaczaki poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej” w celu stworzenia mieszkańcom oraz turystom miejsca wypoczynku oraz rekreacji poprzez wykonanie placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, stojak na rowery) dla turystyki rowerowej oraz integracji w miejscowości Kaczaki, Nr 504-6930-UM0940112/11 PN „Wsparcie  turystyki rowerowej oraz integracji społecznej w miejscowości Durdy poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej” w celu stworzenia mieszkańcom oraz turystom miejsca wypoczynku oraz rekreacji poprzez wykonanie placu zabaw oraz infraktruktury towarzyszącej (ławki, stojak na rowery) dla turystyki rowerowej w miejscowości Durdy, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi Priorytetowej 4 „Leader” Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. treść

Zarządzenie nr 39/2012 z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.  treść

Zarządzenie nr 41/2012 z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 zasad do opracowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 42/2012 z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia  finansowego  z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 43/2012 z 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 44/2012 z 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 46/2012  z 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 47/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisjsi Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 48/2012 z 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publiczznej zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność komunalną Gminy Baranów Sandomierski.  treść

Zarządzenie nr 49/2012 z 27 kwietnia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę pitną dostarczoną przez Zakłąd Uzyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 50/2012 z 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 51/2012 z 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 52/2012 z 8 maja 2012 roku w sprawie powołania składu osobwego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 54/2012 z 10 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkuroswej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie czasu wolnego dziecim i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interperspnalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy Baranów Sandomierski.” treść

Zarządzenie nr 55/2012 z 10 maja 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść 

Zarządzenie nr 56/2012 z 10 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych pod nazwą: Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w Ślęzakach oraz popularyzacja sportu wodnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 57/2012 z 10 maja 2012 roku w sprawie  powołania komisji do przeklasyfikiwania – wybrakowania sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 58/2012 z 23 maja 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 59/2012 z 28 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do zwierania porozumień w sprawie warunków ponoszenia wyadtków na opiekę i wychowanie dzieci oraz sposobu przekazywania środków finansowych jako współfinansowania umieszczonych dzieci w pieczy zastępczych. treść

Zarządzenie nr 60/2012  z 28 maja 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 60/2012 z 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 61/2012 z 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 63/2012 z 1 czerwca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Kimisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez Marian Wojtas- Przedsiębiorstwo Robót Drogoweych DROKAM Piaseczno Łoniów. treść

Zarządzenie nr 64/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w  miejscowości Dąbrowica, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski.64-2012. treść

Zarządzenie nr 65/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. 65-2012. treść

Zarządzenie nr 66/2012 z 18 czerwca roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dymitrów Duży, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 67/2012 z 18 czerwca roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 68/2012  z 18 czerwca roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Marki, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 69/2012 z 18 czerwca roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 70/2012  z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 71/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr  72/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 73/2012  z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr  74/2012 z 18 czerwca roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Suchorzów, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski.treść

Zarządzenie nr 76/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za wykorzystanie prywatnych materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach pracy. treść

Zarządzenie nr 77/2012 z 18 czerwca 2012 roku w sprawie zzmiany zarządzenia nr 16/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku  dotyczącego ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. treść

Zarządzenie nr 78/2012 z 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 79/2012 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 80/2012 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 81/2012 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr  82/2012 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 83/2012 z 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie nr 85/2012 z 9 lipca 2012 roku w w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r- „Wyprawka szkolna”. treść

Zarządzenie nr 86/2012 z 9 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia  corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie poibierane  przez szkoły wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli ortaz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2012 roku. treść

Zarządzenie nr 87/2012 z 9 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2012 roku.treść

Zarządzenie nr 88/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 89/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 90/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 91/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 92/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 93/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości  i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo Informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „PSeAP- Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej”NR SI.III.0784/1-127/10 93-2012. treść

Zarządzenie nr 94/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 95/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Uzyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Baranów Sanddomierski treść

Zarządzenie nr 96/2012 z 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 97/2012 z 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na  2012 rok. 97-2012. treść

Zarządzenie nr 98/2012 z 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 98-2012. treść

Zarządzenie nr 99/2012 z 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 100/2012 z 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 101/2012 z 6 sierpnia 2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2012 roku 101-2012. treść

Zarządzenie nr 102/2012 z 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian  budżetu na 2012 rok. 102-2012.treść

Zarządzenie nr 103/2012 z 6 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów do projektów  budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2013. treść

Zarządzenie nr 104/2012 z 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z wykonaniem przedmiotu umowy nr 4.13.272.PI. VI.2012 z dnia 25.06.2012, tj. Wykonanie i urządzenie placu zabaw, a zarazem miejsca wypoczynku dla turystów w miejscowości Siedleszczany,  Kaczaki, Ślęzaki. treść

Zarządzenie nr 106/2012 z 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 106-2012. treść

Zarządzenie nr 107/2012 z 14 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 108/2012 z 14 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 109/2012 z 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 109-2012.treść

Zarządzenie nr 110/2012 z 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 110-2012. treść

Zarządzenie nr 111/2012 z 21 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 112/2012 z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 113/2012 z 28 sierpnia 21012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 115/2012 z 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania środka trwałego pn” Kompleks boisk sportowych w Woli Baranowskiej w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012″ Zespołowi Szkół w Woli Baranowskiej w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku. treść

Zarządzenie nr 115a/2012 z 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w zarządzeniu nr 154/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu Nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-199/11 pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski” w ramach działania 9.1 Poddziałania 9.1.2, Priorytet IX PO KL. treść

Zarządzenie nr 116/2012 z 4 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania  przetargów nba wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 117/2012 z 4 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 118/2012 z 4 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 119/2012 z 4 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 120/2012 z 4 w rześnia 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 121/2012 z 5 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2012 z 5 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 123/2012 z 5 września 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 128/2012 z 10 września 2012 roku w sprawie udziału Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ćwiczeniu obronnym pk. ANAKONDA 12. treść

Zarządzenie nr 129/2012 z 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2012 z 13 września 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 131/2012 z 18 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Fundusz Loklany SMYK złożonej z pominięciem otwatrego konkursu  ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 132/2012 z 18 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 133/2012 z 18 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok.treść

Zarządzenie 134/2012 z 18 września 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 135/2012 z 820 września 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy na lata 2011-2015. treść

Zarządzenie nr 136/2012 z 20 września 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 137/2012 z 20 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeglądu  i wytypowanania urządzeń specjalnych  dla potrzeb  likwidacji skażeń i zakażeń na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 138/2012 z dnia 25 września 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu”. treść

Zarządzenie nr 139/2012 z 25 września 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót  przez „Firmę Transportowo-Usługowo-Handlową „PIOTRANS” Piotr Stępień Padew Narodowa” treść

Zarządzenie nr 140/2012 z 26 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 140-2012. treść

Zarządzenie nr 141/2012 z 26 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 141-2012. treść

Zarządzenie nr 141a/2012 z 27 września 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego Fundacji Fundusz Lokalny SMYK z pominięciem otwartego  konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 142/2012 z 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 142-2012.treść

Zarządzenie nr 143/2012 z 02 października 2012 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.treść

Zarządzenie nr 144/2012 z 5 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. treść

Zarządzenie nr 145/2012 z 5 października 2012 roku wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  Baranów Sandomierski. 145-2012. treść

Zarządzenie nr 146/2012 z 8 października 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu uprawnień i obowiązków administartorów Systemu Elektronicznej Ewidencji Czasu Pracy. treść

Zarządzenie nr 147/2012 z 11 października 2012 roku w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 148/2012 z 11 października 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 149/2012 z 15 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. 149-2012. treść

Zarządzenie nr 150/2012 z 16 października 2012 roku w sprawie  rozłożenia na raty zaległości za wode pitną dostarczoną przez Zakład Użytecznośći Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 151/2012 z 16 października 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 152/2012 z 17 października 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wode pitną dostarczoną przez Zakład Użytecznośći Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 153/2012 z 18 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 153-2012. treść

Zarządzenie nr 154/2012 z 18 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 154-2012. treść

Zarządzenie nr 155/2012 z 19 października 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego  Prowadzenie świetlicy  profilaktyczno-wychowawczej  dla dzieci i młodzieży z Gminy Baranów Sandomierski z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 155-2012. treść

Zarządzenie nr 156/2012 z 19 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia  gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania. 156-2012. treść

Zarządzenie nr 157/2012 z 24 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 157-2012. treść

Zarządzenie nr 157a/2012 z 19 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu projektu pt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania  uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski.” treść

Zarządzanie nr 158/2012 z 24 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 158-2012. treść

Zarządzenie nr 160/2012 z 30 października 2012 roku w  sprawie ogłoszenia I-go, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. 160-2012. treść

Zarządzanie nr 161/2012 z 31 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 161-2012. treść

Zarządzanie nr 162/2012 z 31 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 162-2012. treść

Zarządzenie nr 164/2012 z 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do dalszego użytkowania oraz likwidacji bezużytecznych składników rzeczzowych majątku ruchomego. treść

Zarządzenie nr 165/2012 z  6 listopada 2012 roku w sprawie Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 165-2012. treść

Zarządzenie nr 166/2012 z 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 167/2012 z 6 listopada 2012 rokuw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. treść

Zarządzenie nr 168/2012 z 15 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2013 rok. treść

Zarządzanie nr 169/2012 z 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 169-2012. treść

Zarządzanie nr 170/2012 z 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 170-2012. treść

Zarządzenie nr 171/2012 z 16 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyceny drzewostanu w lasach stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 172/2012  z 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 173a-2012. treść

Zarządzenie nr 173/2012 z 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 173-2012. treść

Zarządzenie nr 175/2012 z 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 175-2012. treść

Zarządzenie nr 176/2012 z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolne. 176-2012.  treść

Zarządzenie nr 177/2012 z 4 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolne. 177-2012. treść

Zarządzenie nr 180/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 180-2012. treść

Zarządzenie nr 181/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 181-2012. treść

Zarządzenie nr 182/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących  własność gminy Baranów Sandomierski. 182-2012.treść

Zarządzenie nr 183/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminów na przeprowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. 183-2012. treść

Zarządzenie nr 184/2012 z 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 184-2012. treść

Zarządzenie nr 185/2012 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. 185-2012. treść

Zarządzenie nr 187/2012 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitną, odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użytecznośći Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 188/2012 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości za dostarczoną wodę pitną, odebrane ścieki, odpady komunalne przez Zakład Użytecznośći Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 189/2012 z 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne, oraz terminu płatności. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji