Zarządzenie nr 1/2011 z 18 stycznia 2011 roku w sprawie odbioru godzin nadliczbowych powstałych w wyniku wykonywania przez pracownika pracy poza wyznaczonymi godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 2/2011 z 18 stycznia 2011 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Skarbnika Gminy- Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw  zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 3/2011 z 18 stycznia 2011 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 5/2011 z 21 stycznia 2011 roku w sprawie postępowania z dokumentacją powstałą i zgromadzoną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. treść

Zarządzenie nr 6/2011 z 25 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 7/2011 z 28 styczznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. treść

Zarządzenie nr 7a/2011 z 29 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 8/2011 z 29 stycznia 2011 roku w sprawie struktury i treści planu obrony cywilnej oraz zasad ich opracowania i aktualizacji. treść

Zarządzenie nr 11/2011 z 9 lutego 2011 roku  w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. treść

Zarządzenie nr 12/2011 z 10 lutego 2011 roku w sprawie odwołania Pana Jana Pelczara Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 13/2011 z 17 lutego 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w Warunkach Zewnętrznego  Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny. treść

Zarządzenie nr 14/2011 z 22 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 15/2011 z 24 lutego 2011 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 16/2011 z 1 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia przerwy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 17/2011 z 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 18/2011 z 4 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 19/2011 z 4 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 20/2011 z 4 marca 2011 roku w sprawie odpracowania dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 21/2011 z 24 marca 2011 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 23/2011 z 25 marca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 25/2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie zmina budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 26/2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 26a/2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 27/2011 z 1 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 28/2011 z 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o zameldowanie oraz wymeldowanie z pobytu stałego mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 29/2011 z 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 30/2011 z 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2011/2012 zasad do opracowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 31/2011 z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2011 z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 33/2011 z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 34/2011 z 5 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zrządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 35/2011 z 5 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr  36/2011 z 5 maja 2011 roku w sprawie ustalenia obwodów głosowania wraz z ich numeracją podczas wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 5 czerwca 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 37/2011 z 6 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Baranów Sandomierski  w dniu 5 czerwca 2011 roku w związku z wyznaczonymi wyborami sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 5 czerwca 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 37/2011 z 6 maja 2011 roku w sprawie ustalenia dyżurów  pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniu 5 czerwca 2011 roku  w związku z wyznaczonymi wyborami sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 5 czerwca 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 39/2011 z 5 maja 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 40/2011 z 5 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych dla nalezności podatkowych Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 41/2011 z 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 42/2011 z 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 43/2011 z 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 44/2011 z 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 45/2011 z 12 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 46/2011 z 17 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 47/2011 z 17 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 48/2011  z 20 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 49/2011 z 26 maja 2011 roku w sprawie planu kont dla projektu Nr 00121-6922-UM0900019/10 „Remont oraz poprawa estetyki świetlicy wiejsksiej w Dymitrowie Dużym szansą na integrację mieszkańców” w celu stworzenia miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Dymitrowa Dużego, które służyłoby do wspólnych spotkań oraz integracji społecznej poprzez remont oraz poprawę estetyki w Domu Ludowym w miejscowości Dymitrów Duży, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012.  treść

Zarządzenie nr 50/2011 z 26 maja 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 51/2011 z 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 52/2011 z 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 53/2011 z 31 maja 2011 roku w sprawie powołąnia Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 5 czerwca 2011 roku wyborów Sołtysów. Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Rdanych Młodzieżowej Rady Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 54/2011 z 31 maja 20111 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 55/2011 z 1 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 56/2011 z 2 czewrca 2011 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie moze być przyznane w 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 57/2011 z 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 58/2011 z 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 59/2011 z 2 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie  nr 60/2011 z 6 czewrca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandodmierskim, ul. Kościuszki 6: Zespołu Szkół w Skopaniu 166: Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej , ul. Szkolna 4: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach 75. treść

Zarządzenie nr 61/2011 z 7 czerwca 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 62/2011 z 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 63/2011 z 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 64/2011 z 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia przekazania obowiązków sołtysa we wsi Skopanie. treść

Zarządzenie nr 65/2011 z 14 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby prowadzącej sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim do czasu wyboru zarząu. treść

Zarządzenie nr 66/2011 z 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 67/2011 z 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 68/2011 z 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 69/2011 z 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 69a/2011 z 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 70/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 71/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 72/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 73/2011 z 30 czerwca 2011 roku zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2011 do 2017. treść

Zarządzenie nr 74/2011 z 1 lipca 2011 roku w sprawie upowaznienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 75/2011 z 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym  naukę w roku szkolnym 2011/2012. treść

Zarządzenie nr 75a/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 75b/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 75c/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 75d/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 76/2011 z 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 77/2011 z 11 lipca 2011 roku w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 78/2011 z 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 79/2011 z 11 lipca 2011 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Refeartu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji

publicznej. treść

Zarządzenie nr 80/2011 z 11 lipca 2011 roku w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 81/2011 z 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 82/2011 z 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 83/2011 z 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 84a/2011 z 18 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia osób do Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysokościstrat w gospodarstwach rolnych lub działach  specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane  przez suszę , grad, deszcz, nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. treść

Zarządzenie nr 85/2011 z 22 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 86/2011 z 22 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 87/2011 z 22 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 88/2011 z 22 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr  89/2011 z  22 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 90/2011 z 25 lipca 2011 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 90a/2011 z 26 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 90b/2011 z 27 lipca 2011 roku w sprawie  ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 90c/2011  z 27 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 91/2011 z 28 lipca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 92/2011 z 1 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 93/2011 z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 94/2011 z 3 sierpnia 2011 roku  w sprawie upoważnienia Kierownika  Referatu Inwestycji i Dróg w Urzęzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 96/2011 z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 97/2011 z 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania  szkód w infrastrukturze komunalnej po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły w dniach 05.07.2011-31.07.2011 na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 99/2011 z 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 100/2011 z 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 101/2011 z 10 sierpnia 2011 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sanddomierski na rok 2012. treść

Zarządzenie nr 102/2011 z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie  nr  103/2011 z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z przekazaniem maateriałów historycznych przez Sebastiana Burghardt, zam. ul. Graniczna 13, 39-400 Tarnobrzeg, dotyczących

okoliczności śmierci mieszkańców  wsi Skopanie w czerwcu 1943 roku. treść

Zarządzenie nr 104/2011 z 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na  2011 rok. treść

Zarządzenie nr 105/2011 z 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 106/2011 z 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na  2011 rok. treść

Zarządzenie nr 107/2011 z 1 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót przez PRD Sp. z o.o. w Stalowej Woli- relizowanych w związku z usuwaniem skutków powodzi z 2009r., i 2010r. treść

Zarządzenie nr 108/2011 z 1 września 2011 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Zastępcy Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 109/2011 z 8 wrzesnia 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 110/2011 z 8 września 2011 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniu 9 października 2011 roku w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonch na dzień 9 października 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 111/2011 z 8 września 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 112a/2011 z 9 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 112b/2011 z 9 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 113/2011 z 12 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 114/2011 z 12 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2011 z 12 września 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego ok.”POWIAT 2011″. treść

Zarządzenie nr 116/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. treść

Zarządzonych nr 116a/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego  przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dymitrów  Duży, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr  116b/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 116c/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości  Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 116d/2011 z 19 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 117/2011 z 20 września 2011 roku w sprawie uruchomienia Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 118/2011 z 20 września 2011 roku mw sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictw i potwierdzania woli udzielenia pełnomocnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 119/2011 z  20 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 120/2011 z 20 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 122/2011 z  20 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 123/2011 z 23 września 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 124/2011 z 29 września 2011 roku w sprawie Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012 rok. treść

Zarządzenie nr 125/2011 z 29 września 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 125a/2011 z 3 października 2011 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 126/2011 z 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 127/2011 z 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 128/2011 z 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 129/2011 z 6 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 130/2011 z 6 października 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 131/2011 z 17 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu wykrywania i alarmowania. treść

Zarządzenie nr 132/2011 z 18 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 133/2011 z 18 października 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie  nr 134/2011 z 18 października 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 135/2011 z 31 października 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 136/2011 z 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 137/2011 z 31 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 138/2011 z 31 paźziernika 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 139/2011 z  3 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 140/2011 z 9 listopada 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 141/2011 z 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 143/2011 z 15 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr  144/2011 z 15 listopada 21011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr  145/2011 z 21 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 146/2011 z 21 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 147/2011 z 21 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 148/2011 z 28 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 150/2011 z 30 listopada 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 151/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 152/2011  z 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku. treść

Zarządzenie nr 153/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 154/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu nr identyfikacyjny pn”Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kla I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 155/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektóu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych pn. „Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funckji turystycznych.”  treść

Zarządzenie nr 156/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -„Rewitalizacja miast- Wykreowanie sfery usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów. treść

Zarządzenie nr 157/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 158/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 158a/2011 z 7 grudnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 160/2011 z 28 grudnia 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 161/2011 z 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 162/2011 z 28 grudnia 2011 roku zmianiające zarządzenie  w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

Zarządzenie nr 165/2011 z 28 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą i dosiepleniem pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim”.  treść

Zarządzenie nr 166/2011 z 28 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu „Remont oraz doposażenie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 168/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 169/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzęzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 170/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. treść

Zarządzenie nr 171/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 172/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydania upoważnienia dla pełniącego obowiązki Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 175/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego. treść

Zarządzenie nr 176/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale dymitrowsko-młodochowskim. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
14.06.2023, 10:49 Kamila Sabo