Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

 

Wybory ławników sądów powszechnych

W związku z upływem kadencji z dniem 31 grudnia 2023 roku ławników sądów powszechnych, bieżący rok jest rokiem, w którym odbywają się wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią przepisu art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych, ławników do sądu okręgowego oraz sądu rejonowego wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 roku ustaliło i zatwierdziło poniższą liczbę ławników z terenu gminy Baranów Sandomierski:

– do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogółem 1 osoby w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób,

– do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 3 osoby w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników sądów powszechnych odsyłamy do przepisów ustawy z dnia USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52 j.t. z późn. zm. wyciąg z ustawy

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza sie również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji lub listy co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata.

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej 

lista_poparcia

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
31.03.2021
Data publikacji
31.03.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
15.06.2023, 14:40 Jakub Marek
15.06.2023, 14:40 Jakub Marek
15.06.2023, 13:27 Jakub Marek
15.06.2023, 13:27 Jakub Marek
15.06.2023, 13:17 Jakub Marek
31.03.2021, 11:09 Administrator