Zarządzenia 2018

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie powołania ,,Komitetu Obchodów w Gminie Baranów Sandomierski Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. treść

 

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7 /2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sanodmierski. treść

 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

 

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia IV- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dąbrowicy , Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I- go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Baranowie Sandomierskim, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II- go przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 06 marca 218 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 23 A/2018 z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach osi priorytetowej Nr 4 Zwiększenia zatrudnienia   i spójności terytorialnej pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji”, numer umowy 0000….6523.2-SW09100031/17/18 z dnia 06.03.2018 r. treść

 

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2017 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej. treść

 

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zakazu najmu powierzchni w strefie obiektu objętej wnioskiem         o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa istniejącego budynku hali sportowej w miejscowości Skopanie- etap I.” treść

 

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego                  tj. chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów – Baranów Sandomierski-Mielec- Dębica        na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie potwierdzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2018 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

 

Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego          

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Suchorzów, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 74/2018  z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS na terenie gminy Baranów Sadomierski. treść
Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych. treść

 

Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury podzielonej płatności w podatku od towarów i usług. treść

 

Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg” numer umowy RPPK.04.03.01-18-0029/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn: „Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmianę nawierzchni na boisku w miejscowości Marki”, umowa o przyznaniu pomocy nr 00408-6935-UM0910672/17 z dnia 27 czerwca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn: „Poprawa Infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie”, umowa o przyznaniu pomocy nr 00407-6935-UM0910672/17 z dnia 27 czerwca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pn. „Pełna konserwacja postumentu i rzeźby   św. Jana Nepomucena przy ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim (dz. nr ew. 1620/6)”, umowa nr 61/K/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pn: „Pełna konserwacja postumentu i rzeźby Chrystusa Frasobliwego zlokalizowanego na placu pomiędzy ul. Fabryczną i Krakowską w Baranowie Sandomierskim (dz. nr ew. 1137)”, umowa nr 62/K/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych ucznów- szkolenie i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim realizowanego w ramach działania 2.0 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” treść

 

Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji. treść

 

Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn: „W sieci bez barier”, zgodnie z umową nr/UG/PC/WSBB/2018 o powierzenie grantu z dnia 17 lipca 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2019. treść

 

Zarządzenie nr 111a/ 2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 115a/2018  z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Starszego Pracownika w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydania decyzji. treść

 

Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 119 a/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119 b/2018 z dnia 03 września 2018 roku w sprawie przekazania majątku dla zakładu budżetowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski . treść

 

Zarządzenie nr 120a/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do spraw obsługi informatycznej Terytorialnej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wyłączenia na czas określony odcinków dróg i parkingów z użytkowania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu     i wysokości strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. treść

 

Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 131/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 132/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 132 a /2018 z dnia 01 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 132 b/2018 z dnia 01 października 2018 roku w sprawie dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 133/2018 z dnia 03 października 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 134/2018 z dnia 03 października 2018 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 05 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 136/2018  z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 139/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 140/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania komisji. treść

 

Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 143/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 144/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 145/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 148/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 149/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 150/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 152/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 155/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta        i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 156/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy. treść

 

Zarządzenie nr 157/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 158/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 159/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu   Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 160/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta       i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 161/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z MInisterstwa Obrony Narodowej, zgodnie z umową nr 3300012844/521 z dnia 21 listopada 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 162/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 163/2018 z dnia 29 listopada w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego        w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 164/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 166/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 167/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty gminnego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania   i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”. treść

 

Zarządzenie nr 168/2018 dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 169/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 170/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebości gruntowej na nieruchomości położonej w Woli Baranowskiej oznaczonej numerem ewid. 1465/69. treść

 

Zarządzenie nr 171/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Woli Baranowskiej oznaczonej numerem ewid. 1465/67 oraz 1465/68. treść

 

Zarządzenie nr 172/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Woli Baranowskiej oznaczonej numerem ewid. 1465/49. treść

 

Zarządzenie nr 173/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  treść

 

Zarządzenie nr 174/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 roku. treść

 

Zarządzenie nr 175/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powolania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji  środków trwałych takich jak budynki, budowle i zbiorniki wodne. treść

 

Zarządzenie nr 177/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 178/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 178a/2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 179/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ustalenia zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierski, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

 

Zarządzenie nr 180/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 181/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku druków ścisłego zarachowania. treść

 

Zarządzenie nr 182/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierskim. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji