Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

Kompetencje Rady określone są Statutem oraz ustawami.

Rada składa się z 15 Radnych wybieranych przez mieszkańców Gminy w wyborach bezpośrednich.

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należy w szczególności:

1)  uchwalanie Statutu Gminy,

2)  ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)  powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest Głównym Księgowym budżetu gminy, oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Burmistrza,

4)  uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,

5)  uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)  uchwalanie programów gospodarczych,

7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania, a także zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,

9)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z i innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady oraz diet dla Radnych,

18) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania z Radnym stosunku pracy,

19) ustalanie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych,

20) ustalanie w uzgodnieniu z kuratorium oświaty planu sieci oraz granic obszarów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów,

21) uchwalanie przepisów porządkowych i innych aktów prawa miejscowego.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji