Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

08.05.2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu specjalnego pożarniczego marki  MERCEDES-BENZ LA911BMA. treść

załącznik nr 1
załącznik nr 2

17.04.2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu specjalnego pożarniczego marki  MERCEDES-BENZ LA911BMA. treść

27.03.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2024 rok oraz statystycznej liczby dzieci. treść

05.03.2024r.

Ogłoszenie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o naborze kandydatów na Urzędnika Wyborczego. treść

05.03.2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o zamiarze sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu specjalnego pożarniczego marki  MERCEDES-BENZ LA911BMA. treść

27.02.2024r. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. treść

Uchwała nr XXVII/218/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2020 roku

Uchwała nr LII/428/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2022roku

Uchwała nr LX/493/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 lipca 2023 roku

wniosek o udzielenie dotacji załącznik nr 1 do Uchwały nr LII_428_22

Wniosek o wypłatę dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały nr LII_428_22

02.02.2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

02.02.2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

25.01.2024

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2024/2025.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski

terminy rekrutacji do kl.I SP

terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziału przed.

17.01.2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

05.01.2024

Ogłoszenie w sprawie naboru uczestników do „Klubu Senior+”. treść

28.12.2023

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Treść 

05.12.2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie naboru kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Uchwała nr LXII/508/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 września 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji

Lista poparcia Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze gminy Baranów Sandomierski

Oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na obszarze gminy Baranów Sandomierski

Oświadczenie zastępcy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Polecenie reprezentacji danego podmiotu

Oświadczenie zastępcy Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyznaczonego do reprezentacji podmiotu

Mapy prezentujące wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski

07.11.2023

Informacja

Gmina Baranów Sandomierski informuje, że otrzymała dotację w kwocie 30 300,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych/ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczego z wyposażeniem służącego do wykonywania przez Gminę Baranów Sandomierski zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem i likwidacją jej skutków.”,  w ramach zadań polegających na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem i likwidacją jej skutków.

Łączny koszt zadania wyniósł 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) 

30.10.2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

19.09.2023r.

Miło nam poinformować, że zakończono proces rekrutacyjny do Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim. Znamy listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową.

Lista przyjętych dzieci znajduje się poniżej:

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie Dyrektor Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim będzie kontaktował się z rodzicami dzieci przyjętych według listy podstawowej w sprawie podpisania umowy.

31.08.2023r.

 PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

18.08.2023r.

Miło nam poinformować, że zakończono proces rekrutacyjny do Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim. Znamy wstępną listę kandydatów.

Lista zakwalifikowanych dzieci znajduje się poniżej:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Samorządowego żłobka
w Baranowie Sandomierskim oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wstępnej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do żłobka, rodzic/opiekun prawny kandydata nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy do przyjęcia kandydata do żłobka.

Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.

11.08.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. treść

Uchwała nr XXVII/218/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2020 roku

Uchwała nr LII/428/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2022roku

Uchwała nr LX/493/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 lipca 2023 roku

wniosek o udzielenie dotacji załącznik nr 1 do Uchwały nr LII_428_22

Wniosek o wypłatę dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały nr LII_428_22

 

28.07.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków – Edycja II. treść

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/436/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26.01.2023r.

25.07.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu. treść

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.07.2023r.

Informacja Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. o zebraniu dot. zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Durdy, gm. Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie”. znak: GK-601/2023. treść

04.07.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o konkursie na wybór podmiotu świadczącego nieodpłatne czynności brokerskie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. treść

ogłoszenie o wyborze oferty

28.06.2023r.

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl 

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
W załączeniu treść ogłoszenia.

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig

23.06.2023r.

Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o wynikach naboru na wolne stanowiska. treść 

12.06.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ds. dowodów osobistych oraz obsługi organów jednostek pomocniczych Gminy.

ogłoszenie o naborze 

informacja o wyborze

24.05.2023r.

Informacja Starosty Tarnobrzeskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją, znak: GG.I.6641.2.2022. treść

11.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim. treść

informacja o wyborze

11.05.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku o przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie miejscowości Skopanie, znak: RZE.WKUZ.TR.4240.166.2022.KŚ.13. treść

27.04.2023r.

Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. treść

26.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

18.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

12.04.2023r

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku o przetargu na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w obrębie miejscowości Durdy. treść

06.04.2023r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

20.03.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku  o ogłoszeniu wykazu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie: Durdy gm. Baranów Sandomierski. treść

09.03.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie o ogłoszeniu publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż, nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Baranów Sandomierski w miejscowości Skopanie. treść

28.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

23.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków. treść

08.02.2023r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Skopanie. treść

19.01.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

11.01.2023r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych na dzierżawę w miejscowości Skopanie. treść

09.01.2023r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

04.01.2023r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na podstawie art.6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z póź. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

Informuje o zamiarze  przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych  na terenie Gminy Baranów Sandomierski na okres od 1 marzec 2023 r. do 31 maja 2024 r. zgodnie z uchwałą nr   XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej  w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 lutego 2013 roku, w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady.

Informacja

Oświadczenie

02.01.2023r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

terminy rekrutacji przedszk. oddz. przed.

terminy rekrutacji kl.I sp


21.12.2022r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VII.7570.1.7.2022. treść

05.12.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Marki. treść

29.11.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

03.11.2022r.

Ogłoszenie o naborze  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. – treść

27.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

26.09.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Marki. treść

23.06.2022r.

Informacja Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno- projektowych ,,GEOMIAR” Sp. z o.o. treść

27.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

24.02.2022r.

Ogłaszanie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

25.01.2022r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

terminy rekrutacji do kl.I SP

terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziału przed.

18.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść


25.11.2021r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.10.2021r.

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

12.05.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o zamiarze sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach, które są własnością Gminy Baranów Sandomierski. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
12.05.2021
Data publikacji
12.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
08.05.2024, 12:55 Jolanta Koper
08.05.2024, 12:54 Jolanta Koper
17.04.2024, 15:17 Jakub Marek
17.04.2024, 15:17 Jakub Marek
17.04.2024, 13:36 Jakub Marek
27.03.2024, 13:07 Jolanta Koper
06.03.2024, 11:44 Kamila Sabo
06.03.2024, 11:43 Kamila Sabo
05.03.2024, 14:09 Jakub Marek
05.03.2024, 14:05 Jakub Marek
27.02.2024, 11:56 Jolanta Koper
14.02.2024, 14:35 Kamila Sabo
02.02.2024, 13:57 Kamila Sabo
25.01.2024, 09:36 Jolanta Koper
17.01.2024, 11:31 Jolanta Koper
05.01.2024, 15:44 Jolanta Koper
05.01.2024, 12:48 Jakub Marek
07.12.2023, 13:50 Jolanta Koper
05.12.2023, 19:07 Jolanta Koper
05.12.2023, 19:06 Jolanta Koper
20.11.2023, 09:42 Jakub Marek
30.10.2023, 14:16 Jolanta Koper
27.09.2023, 11:34 Jakub Marek
19.09.2023, 12:49 Jakub Marek
15.09.2023, 11:17 Kamila Sabo
13.09.2023, 14:07 Kamila Sabo
31.08.2023, 11:29 Magdalena Pluta
31.08.2023, 11:28 Magdalena Pluta
18.08.2023, 14:42 Magdalena Pluta
11.08.2023, 12:48 Kamila Sabo
04.08.2023, 08:24 Jakub Marek
28.07.2023, 11:22 Kamila Sabo
25.07.2023, 12:45 Kamila Sabo
11.07.2023, 15:12 Kamila Sabo
05.07.2023, 10:09 Kamila Sabo
04.07.2023, 15:46 Kamila Sabo
04.07.2023, 12:44 Kamila Sabo
04.07.2023, 08:27 Kamila Sabo
28.06.2023, 10:51 Magdalena Pluta
12.06.2023, 11:59 Kamila Sabo
24.05.2023, 14:01 Kamila Sabo
24.05.2023, 13:42 Kamila Sabo
24.05.2023, 13:42 Kamila Sabo
11.05.2023, 09:25 Kamila Sabo
04.05.2023, 13:47 Jakub Marek
26.04.2023, 13:03 Magdalena Pluta
18.04.2023, 10:51 Magdalena Pluta
12.04.2023, 15:06 Kamila Sabo
06.04.2023, 14:42 Kamila Sabo
20.03.2023, 11:51 Kamila Sabo
20.03.2023, 11:49 Kamila Sabo
09.03.2023, 15:35 Kamila Sabo
28.02.2023, 14:35 Kamila Sabo
23.02.2023, 12:04 Kamila Sabo
08.02.2023, 11:42 Kamila Sabo
02.02.2023, 11:12 Jakub Marek
19.01.2023, 14:25 Jakub Marek
11.01.2023, 11:32 Kamila Sabo
09.01.2023, 10:21 Kamila Sabo
02.01.2023, 13:09 Magdalena Cebula
02.01.2023, 13:08 Magdalena Cebula
21.12.2022, 15:22 Kamila Sabo
05.12.2022, 14:06 Kamila Sabo
29.11.2022, 09:08 Kamila Sabo
03.11.2022, 14:31 Magdalena Pluta
27.10.2022, 13:11 Magdalena Pluta
26.09.2022, 12:31 Kamila Sabo
23.06.2022, 09:45 Magdalena Pluta
27.04.2022, 09:01 Magdalena Pluta
24.02.2022, 13:28 Magdalena Pluta
25.01.2022, 10:12 Magdalena Pluta
25.01.2022, 10:12 Magdalena Pluta
25.01.2022, 10:10 Magdalena Pluta
18.01.2022, 09:07 Magdalena Pluta
25.11.2021, 08:22 Magdalena Pluta
29.10.2021, 12:36 Magdalena Pluta
16.08.2021, 14:52 Jakub Marek
12.05.2021, 10:21 Magdalena Pluta
12.05.2021, 10:20 Magdalena Pluta
12.05.2021, 10:01 Jakub Marek