Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

20.03.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku  o ogłoszeniu wykazu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie: Durdy gm. Baranów Sandomierski. treść

09.03.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie o ogłoszeniu publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż, nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Baranów Sandomierski w miejscowości Skopanie. treść

28.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

23.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków. treść

08.02.2023r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Skopanie. treść

19.01.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

11.01.2023r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych na dzierżawę w miejscowości Skopanie. treść

09.01.2023r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

04.01.2023r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na podstawie art.6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z póź. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

Informuje o zamiarze  przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych  na terenie Gminy Baranów Sandomierski na okres od 1 marzec 2023 r. do 31 maja 2024 r. zgodnie z uchwałą nr   XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej  w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 lutego 2013 roku, w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady.

Informacja

Oświadczenie

02.01.2023r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

terminy rekrutacji przedszk. oddz. przed.

terminy rekrutacji kl.I sp


21.12.2022r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VII.7570.1.7.2022. treść

05.12.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Marki. treść

29.11.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

03.11.2022r.

Ogłoszenie o naborze  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. – treść

27.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

26.09.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Marki. treść

23.06.2022r.

Informacja Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno- projektowych ,,GEOMIAR” Sp. z o.o. treść

27.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

24.02.2022r.

Ogłaszanie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

25.01.2022r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

terminy rekrutacji do kl.I SP

terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziału przed.

18.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść


25.11.2021r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.10.2021r.

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

12.05.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o zamiarze sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach, które są własnością Gminy Baranów Sandomierski. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
12.05.2021
Data publikacji
12.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
20.03.2023, 11:51 Kamila Leśniak
20.03.2023, 11:49 Kamila Leśniak
20.03.2023, 11:48 Kamila Leśniak
09.03.2023, 15:35 Kamila Leśniak
28.02.2023, 14:35 Kamila Leśniak
23.02.2023, 12:04 Kamila Leśniak
08.02.2023, 11:42 Kamila Leśniak
02.02.2023, 11:12 Jakub Marek
02.02.2023, 11:12 Jakub Marek
19.01.2023, 14:25 Jakub Marek
11.01.2023, 11:32 Kamila Leśniak
09.01.2023, 10:21 Kamila Leśniak
02.01.2023, 13:09 Magdalena Cebula
02.01.2023, 13:08 Magdalena Cebula
21.12.2022, 15:22 Kamila Leśniak
05.12.2022, 14:06 Kamila Leśniak
29.11.2022, 09:08 Kamila Leśniak
03.11.2022, 14:31 Magdalena Kosztur
03.11.2022, 14:31 Magdalena Kosztur
27.10.2022, 13:11 Magdalena Kosztur
26.09.2022, 12:31 Kamila Leśniak
23.06.2022, 09:45 Magdalena Kosztur
27.04.2022, 09:01 Magdalena Kosztur
24.02.2022, 13:28 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:12 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:12 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:10 Magdalena Kosztur
18.01.2022, 09:07 Magdalena Kosztur
25.11.2021, 08:22 Magdalena Kosztur
29.10.2021, 12:36 Magdalena Kosztur
16.08.2021, 14:52 Jakub Marek
12.05.2021, 10:21 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:20 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:01 Jakub Marek