Zarządzenie nr 1/2002  z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 1a/2002 z dnia 03 stycznia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2002 z dnia 04 stycznia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 3/2002 z dnia 18 stycznia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie powołania zespołu opracowującego wnioski o dotacje dla gminy. treść

 

Zarządzenie nr 5/2002 z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dniem 1 lutego 2002 r. treść

 

Zarządzenie nr 6/2002 z dnia 06 lutego 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 7/2002 z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2002 z dnia 04 kwietnia 2002 roku w sprawie dokonania oceny stanu technicznego budynku przedszkola w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2002 z dnia 04 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 10/2002 z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 11/2002 z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie funkcjonowania pracowni kserograficznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 12/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na transport kamienia, żużla, piasku i ziemi na drogi gminne i transportu rolnego. treść

 

Zarządzenie nr 13/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji zbiornika wodnego pn. „GAJ” w miejscowości Wola Baranowska na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 14/2002 z dnia 02 maja 2002 roku w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów spisowych pełnionych przez członków Gminnego Biura Spisowego w dniach od 9 maja do dnia 8 czerwca 2002 roku. treść

 

Zarządzenie nr 15/2002 z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

 

Zarządzenie nr 15/2002/A z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Obsługi Programów Komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 15/2002/B z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie : wprowadzenia Instrukcji Obsługi i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik do instrukcji: treść

 

Zarządzenie nr 15/2002/C z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie : wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 15/2002/D z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim”. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 16/2002 z dnia 13 maja 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski pow. Tarnobrzeg woj. Podkarpackie /była baza SKR-u/ treść

 

Zarządzenie nr 17/2002 z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na wyłonienie dostawcy kamienia na 2002 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2002 z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi lipiec 2001 r. w ramach przyznanych promesą środków pomocowych na usuwanie skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 19/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim za przysługujące materiały biurowe, stosownie do postępującego wzrostu cen materiałów biurowych. treść

 

Zarządzenie nr 20/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 21/2002 z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Inwentaryzacji i kasacji sprzętu przeciw pożarowego. treść

 

Zarządzenie nr 22/2002 z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie powołania Komisji w celu przekazywania stanowiska pracy Dyrektora ,Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania stanowiska pracy. treść

 

Zarządzenie nr 23/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego w budynku Publicznego Przedszkola w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 24/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2002 z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25a/2002 z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 26 a/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na usuwanie skutków powodzi- odbudowa systemu komunikacyjnego północno-wschodniej części Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ramach środków Phare-Odbudowa 2001- II edycja PL 01.12.03.02.003 („Projekt”). treść

 

Zarządzenie nr 26 b/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zbiorników małej retencji w miejscowości Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży wraz z rekultywacją terenu zniszczonego powodzią. treść

 

Zarządzenie nr 27/2002 z dnia 10 września 2002 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

 

Zarządzenie nr 28/2002 z dnia 25 września 2002 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – spisu z natury ilości składników majątku administrowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskiego. treść

 

Zarządzenie nr 29/2002 z dnia 01 października 2001 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2002 z dnia 01 października 2001 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 31/2002 z dnia 04 października 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu  nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z pozyskaniem podkładów mapowych i niezbędnych uzgodnień w ciągu drogi powiatowej nr 42711 oraz w ciągu drogi gminnej nr 22 w miejscowości Wola Baranowska , Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 32/2002 z dnia 04 października 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z pozyskaniem podkładów mapowych i niezbędnych uzgodnień w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 33/2002 z dnia 04 października 2002 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z pozyskaniem podkładów mapowych i niezbędnych uzgodnień w ciągu drogi gminnej nr 12,13,15 i 19  w miejscowości Skopanie, Skopanie Wieś, Skopanie-Międzywodzie. treść

 

Zarządzenie nr 34/2002 z dnia 07 października 2002 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 35/2002 z dnia 23 października 2002 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach 26 i 27 października 2002 roku w związku z zarządzonymi wyborami do rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województw oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 27 października 2002 roku. treść

 

Zarządzenie nr 36/2002 z dnia 06 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach 09 i 10 listopada 2002 roku w związku z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 10 listopada 2002 roku. treść

 

Zarządzenie nr 37/2002 z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie zakupu materiałów przeciwpowodziowych. treść

 

Zarządzenie nr 38/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2002 roku. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji