Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „SERWITUT” miasta Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie ne 6A/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, połozonej w Skopaniu, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść 

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Durdach. treść

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. treść

Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7a/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. treść

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Knapy stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 12A/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Knapach, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 13A/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie obniezenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski, z prezeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Baranów Sandomierski jest organem prowadzącym. treść

Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji. treść

Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarzadzenie nr 18/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 174/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski w 2016 roku. treść

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go pisemnego, nieograniczonego ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu pisemnego, ofertowego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Skopaniu, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomoęsi na sprzedaż w drodze II przetargu pisemnego, otwartego, nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go pisemnego, ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem usługowym i garażowo-gospodarczym, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski.  treść

Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 32A/2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oględzin i ewentualnego postępowania ugodowego w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w sprawie zbadania zgodności prowadzonej działalności z wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski decyzją o warunkach zabudowy. treść

Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Siedleszczany, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki, stanowiąca mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiąca mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawiozdania rocznego  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenia nr 44A/2016 z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski na cele rolne oraz terminu płatności. treść

Zaerządzenie nr 46/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiatania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiatania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiatania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 55/2016  z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie umorzenia Firmie Handlowej „LUMAR” Maria Świerszczyńska, Henryk Świerszczyński, ul. Mickiewicza 31, 39-400 Tarnobrzeg, należności pieniężnych powstałych z tytułu czynszu najmu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Okulickiego w Baranowie Sandomierskim. treść 

Zarzadzenie nr 59/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru oferty. treść

Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 62A/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Knapach, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego, nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2016 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny opracowanych koncepcji wizualnych „witaczy”. treść

Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 roku. treść

Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącej mienie gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia III-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej mienie gminy Baranów Sandomierski.treść

Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Baranów Sandomierski na rok 2016. treść

Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dnia wolnego od pracy. treść

Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół, dla których gmina Baranów Sandomierski jest organem prowadzącym, na wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego. treść

Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu i zasad jego płatności, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, wydzierżawionych w trybie bezprzetargowym. treść

Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki, stanowiąca mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

 

Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. treść

Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 30 czrwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. treść

Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. treść

Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. treść

Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. treść 

Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia III-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Knapy stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 105/2016  z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kaształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2016 roku. treść

Zarzadzenie nr 107/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 29 lipca 2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Baranów Sandomierski i jej jednostkach i zakładach budżetoweych. treść

Aneks nr z dnia 15 grudnia 2016 r. treść

Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora: Zespołu Szkół w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. treść

Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2016 roku. treść

Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarzadzenie nr 117/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2017. treść

Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

 

Zarządzenie nr 121/2016  z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. treść

 

Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

Zarządzenie nr 125A/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarzadzenie nr 126/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarzadzenie nr 128/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 08 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”. treść

Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położoneych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ślęzakach stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia III-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia IV-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 23 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

​Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 141/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 142/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 30 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 145/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 146/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 147/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” pn.: „Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy”, numer umowy RPPK.06.02.02-18.0039/16-00 z dnia 10.10.2016 r. treść

Zarządzenie nr 148/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 149/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 151/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych”, numer umowy RPPK.03.02.00-18-0076/16-00. treść

Zarządzenie nr 151a/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zakazu najmu pomieszczeń na terenie obiektów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 152/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 153/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 154/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 154A/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 155/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 156/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 157/2016 z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji. treść

Zarzadzenie nr 158/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 159/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 160/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. treść

Zarządzenie nr 161/2016 z dnia 15 listopada 2016 rioku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 162/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 163/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 164/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 roku. treść

 

Zarządzenie nr 165/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 166/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji”, numer umowy RR-II.052.8.87.2016 z dnia 01.12.2016 r. treść

Aneks nr 1 z dnia 17 marca 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 167/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 167A/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz ulg za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. treść

Zarządzenie nr 168/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarzadznie nr 169/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

 

Zarządzenie nr 170/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

 

Zarządzenie nr 171/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Baranowie Sandomierskim, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 172/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ślęzakach stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 173/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 174/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 176/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 177/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia IV-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Ślęzaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 178/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapystanowiących własność Gminy Baranów Sandomierskitreść

Zarządzenie nr 179/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości  Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 180/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia V-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 181/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 182/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 183/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 184/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowegp Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 185/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowegp Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 187/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 188/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 189/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji