Zarządzenie nr 1/1998  z dnia 5 stycznia 1998 roku w sprawie czasu pracy pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Baranowie Sandomierskim w 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 2/1998  z dnia 7 stycznia 1998 roku w sprawie numeracji nieruchomości w miejscowości Ślęzaki i Kaczaki. treść

 

Zarządzenie nr 3/1998  z dnia 20 stycznia 1998 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli kancelarii tajnej za rok 1997 oraz stanu ochrony tajemnicy służbowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 4/1998  z dnia 10 lutego 1998 roku w sprawie powołania Zespołu celem wypracowania wniosków w zakresie odpłatności za wywóz nieczystości stałych. treść

 

Zarządzenie nr 5/1998  z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie utworzenia Służby Porządkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 6/1998  z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie przygotowania miejsca na przechowywanie rowerów , którymi pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/1998  z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie zorganizowania pracowni kserograficznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Załacznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 8/1998  z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy i ustalenia stanowisk pracy w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 9/1998  z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania wniosków w zakresie właściwego poboru i zużycia wody. treść

 

Zarządzenie nr 10/1998  z dnia 3 kwietnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew z terenu mienia komunalnego w Baranowie Sandomierskim przy ulicy Okulickiego i w obrębie placu targowego. treść

 

Zarządzenie nr 11/1998  z dnia 21 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 21.04.1998 r. godz. 1200  do odwołania w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzekach województwa tarnobrzeskiego. treść

Załacznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 12/1998  z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie powołania Zespołów do Akcji Przeciwpowodziowej. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 12a /1998  z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji do oceny szkód w wyniku powodzi w kwietniu 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 13/1998  z dnia 29 kwietnia 1998 roku z okazji Święta Narodowego 3 Maja Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim organizują imprezy kulturalno-sportowe, które odbędą się w większości na Rynku w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 14/1998  z dnia 30 kwietnia 1998 roku z okazji Obchodów Święta Narodowego 3 Maja 1998 roku za wzorowe wykonanie obowiązków, a także za szczególne zaangażowanie w pracach sztabowych przy akcji przeciwpowodziowej jaka miała miejsce na terenie Gminy od dnia 21 kwietnia 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 15/1998  z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia budowy kanalizacji w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 16/1998  z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie powołania Komisji na przeprowadzenie przetargu na remont drogi wojewódzkiej Nr 42711- „Granica”. treść

 

Zarządzenie nr 17/1998  z dnia 7 maja 1998 roku w związku z występującym zagrożeniem budowlanym powstałym w wyniku ostatniej powodzi w Szkole Podstawowej w Durdach. treść

 

Zarządzenie nr 18/1998  z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w sołectwie Durdy w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pana Antoniego Kolby. treść

 

Zarządzenie nr 19/1998  z dnia 26 maja 1998 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/1998  z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 21/1998  z dnia 12 czerwca 1998 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z okresem wolnych dni i niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, huragany). treść

 

Zarządzenie nr 22/1998  z dnia 12 czerwca 1998 roku w sprawie powołania Komisji do sporządzenia spisu sprzętu przeznaczonego dla grupy robót publicznych, w celu ustalenia właściwego stanu i ilości sprzętu będącego w dyspozycji grupy robót publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 23/1998  z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie powołania i ustalenia szczegółowej organizacji ochotniczych drużyn ratowniczych na terenie  Miasta i Gminy w Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 24/1998  z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w sołectwie Durdy w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pana Antoniego Kolba. treść

 

Zarządzenie nr 25/1998  z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie powołania Komisji celem wybrania oferty na rozbudowę oświetlenia ulicznego etap III  W Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 26/1998  w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia kontroli na targowisku w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 27/1998  z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i ustalenia osób do pozostawania w dyspozycji w dniach 24 lipca 1998 roku od godz. 16-tej do godz. 7.00  w dniu 27 lipca 1998 roku w związku  z możliwością wystąpienia burz, tym samym wylewem wody z rzek, strumyków. treść

 

Zarządzenie nr 28/1998  z dnia 21 lipca 1998 roku w sprawie powołania Komisji celem wybrania oferty na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią opalaną gazem w Szkole Podstawowej w Suchorzowie. treść

 

Zarządzenie nr 29/1998  z dnia 29 lipca 1998 roku w sprawie opracowania informacji na temat postępu prac przy realizacji inwestycji i remontów w obiektach oświatowych. treść

 

Zarządzenie nr 30/1998  z dnia 30 lipca 1998 roku w sprawie powołania Komisji celem wybrania oferty na modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 30a/1998  z dnia 3 sierpnia 1998 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 31/1998  z dnia 11 sierpnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzewa z terenu ul. Rynek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 32a/1998  z dnia 25 sierpnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji celem wybrania oferty na wykonanie remontu elewacji Domu Ludowego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 32/1998  z dnia 25 sierpnia 1998 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy na rok 1999. treść

 

Zarządzenie nr 33a/1998  z dnia 14 września  1998 roku w sprawie powołania Komisji celem przekazania Najemcy nieruchomości położonej w Baranowie Sandomierskim tzw. „Punkt Skupu”. treść

 

Zarządzenie nr 33/1998  z dnia 25 sierpnia  1998 roku w sprawie przeprowadzenia spisu (inwentaryzacji) z natury środków trwałych w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie Sandomierskim wg stanu na dzień 30 września 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 34/1998  z dnia 10 września 1998 roku w sprawie ustalenia dyżurów na czas pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 35/1998  z dnia 214 września  1998 roku w sprawie zwalczania wścieklizny. treść

 

Zarządzenie nr 36/1998  z dnia 21 września 1998 roku w sprawie powołania Komisji z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Dymitrów Mały i gruntu w Skopaniu przez Zakłady Mięsne w Nisku. treść

 

Zarządzenie nr 37/1998  z dnia 1 października 1998 roku w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony dualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 38/1998  z dnia 1 października  1998 roku w sprawie kontroli druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w dniu 11 października 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 39/1998  z dnia 9 października 1998 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach 10 i 11 października 1998 roku w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na dzień 11 października 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 40/1998  z dnia 20 października 1998 roku w sprawie przyznania nagród specjalnych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim za udział w akcji wyborczej do gmin, powiatów, sejmiku wojewódzkiego w dniu 11 października 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 41/1998  z dnia 01 listopada 1998 roku w sprawie poprawy dyscypliny pracy i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy na administrację samorządową. treść

 

Zarządzenie nr 42/1998  z dnia 9 listopada 1998 roku w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy-wsi Wola Baranowska. treść

Zarządzenie nr 43/1998  z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie powołania Komisji rzeczowo – finansowego końcowego odbioru robót związanych z likwidacją szkód powodziowych. treść

 

Zarządzenie nr 43a/1998  z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w sołectwie Suchorzów w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pana Eugeniusza Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 44/1998  z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej wg stanu na 30.11.98 r. treść

 

Zarządzenie nr 45/1998  z dnia 3 grudnia 1998 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej według stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku. treść

 

Zarządzenie nr 46/1998  z dnia 11 grudnia 1998 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli kancelarii tajnej za rok 1998 oraz stanu ochrony tajemnicy służbowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 47/1998  z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji