Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 – Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – okres sprawozdawczy: wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku – Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – okres sprawozdawczy: wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2014 – treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji