Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego -I kwartał 2018- Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – I kwartał 2018 – Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2018 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – II kwartał 2018 Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2018 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – III kwartał 2018 Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – III kwartał 2018 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – IV kwartał 2018 Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – IV kwartał 2018 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 – Rb-28S

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku) treść

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku). treść

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku). treść

Informacja dodatkowa Gmina Baranów Sandomierski. treść

Rachunek zysków i strat jednostki (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku). treść

Zestawienie zmian funduszu jednostki (sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku). treść

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. treść

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2018 rok. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji