Zarządzenia 2017

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Stoku Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu pracowników do zabezpieczenia funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. realizacji umowy o obsługę Stoku Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku   w sprawie utworzenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 22 wrzesnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustanego, nieograniczonego przetargu na dzierzawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne.

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 1508/13 i 1509/19 położonych w miejscowości Skopanie. treść 

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa przez samochód służbowy ciężarowy marki IVECO DAILY. treść

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych. treść

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4. treść

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu informacji publicznej. treść

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu informacji publicznej. treść

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze VI przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia III-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2017 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 37a/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenia 2017

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Stoku Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu pracowników do zabezpieczenia funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. realizacji umowy o obsługę Stoku Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku   w sprawie utworzenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 22 wrzesnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustanego, nieograniczonego przetargu na dzierzawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne.

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 1508/13 i 1509/19 położonych w miejscowości Skopanie. treść 

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa przez samochód służbowy ciężarowy marki IVECO DAILY. treść

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych. treść

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4. treść

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu informacji publicznej. treść

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu informacji publicznej. treść

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze VI przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia III-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2017 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 37a/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zakazu wypożyczania pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK na trenie obiektów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. treść

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść 

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I – go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących własności Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku zmieniajace Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora. treść

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gmine Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść 

Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarzadzenie nr 53/2017 Z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizacje zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 54/2017  z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenie konkursu
pt. ,, Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”.  treść

Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolonego
w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 61A/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 rok w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 61B/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 63/2017 z  dnia 04 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego epizodu w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017” treść

Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszeu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III „czysta energia” pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski”, numer umowy RPPK.03.02.00-18-0137/16-00. treść

Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarzadzenie nr 66/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. ,,WISŁA 2017″. treść

Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po intensywnych opadach deszczu, które wystapiły w okresie od 26.04.2017 r.- 10.05.2017 r. na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Fundusz Lokalny SMK złożonej z pominięciem, otawrtego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2017 w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zawierząt. treść

Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 77/ 2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania za stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi Królowej w Durdach. treść

Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania za stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Knapach. treść

Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grntowych, położonych w Skopaniu, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustanego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 „Kultura” pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyc wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg „, numer umowy RPPK.04.04.00-18-0114/16-00 oraz dla projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. ” Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” Nr umowy nr 1/PU/RT/17
z dnia 20.04.2017 r. treść

Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarzadzenie nr 94/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 95A/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 95B/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia procedury likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 05 lipca 2017 roku w sparwie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie 99A/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miassta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej  w Baranowie Sandomierskim, zarządzonych na dzien 6 sierpnia 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zman w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok.  treść

Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2018. treść

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski
za I półrocze 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 110A/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 6 sierpnia 2017 roku w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia procedury związanej z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świetej Jadwigi Królowej w Durdach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Woli Baranowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majatkowych dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły/ placówki. treść

Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 07 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zatządzenie nr 123/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie powołania zaspołu pracowników do organizacji XX Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. treść

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II- go przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skopaniu, stanowiących własnośc Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchjomości do sprzedaży w drodze III- go przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustanego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Baranowie Sandomierskim, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchmosci na cele rekreacyjne w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustanego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany „, numer umowy 0040-65150-UM0900070/17 z dnia 28.09.2017 r.  treść

Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz powołania zespołu ds. konsultacji z mieszkańcami. treść

Zarządzenie nr 135/2017 z dnia  28 września 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarzadzenie nr 136/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miata i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 137/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 02 października 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 02 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innimi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego. treść

Zarzadzenie nr 140/2017 z dnia 06 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. treść

Zarządzenie nr 141/2017 z dnia 06 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania komisji . treść

Zarządzenie nr 144/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ogłoszenie I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 147/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 17 października 2017 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 149/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. treść

Zarządzenie nr 150/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 151/2017 z dnia 25 paźdzernika 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 134/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 października 2009 roku.  treść

Zarządzenia nr 152/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 153/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 155/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 155 A/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III czysta energia pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec- Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, numer umowy RPPK.03.01.00-18-0069/17-00 z dnia 31.10.2017 r. treść

Zarządzenie nr 156/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 157/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 160/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 161/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 162/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego
tj. chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 872 relacji Łonów- Rzeka Wisła- Baranów Sandomierski-Majdan
Królewski-Nisko na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 163/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski
na 2018 rok. treść

Zarządzenie nr 164/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 165/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych na kadencję 2016-2019. treść 

Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przekazania majątku zakładowi budżetowemu Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Snadomierskim. treść

Zarządzenie nr 167/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół, dla których gmina Baranów Sandomierski jest organem prowadzącym, na wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego. treść 

Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zakazu wypożyczania pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK pozyskanych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Mobilna edukacja -technologie inforamcyjno- komunikacyjne w pracy dydaktycznej szkoły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. treść

Zarządzenie nr 169/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmaian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 30 listopada w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 173/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej.  treść

Zarządzenie nr 176/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 176 A/ 2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 176 B/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  treść

Zarządzenie nr 177/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 178/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 179/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 180/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiąca własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 181/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

Zarządzenie nr 182/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Siedleszczany, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 183/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 184/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sanomierski na cele rekreacyjne. treść 

Zarządzenie nr 185/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski na prowadzenie działalności gospodarczej. treść

Zarządzenie nr 186/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierdżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 187/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 150/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 190/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 191/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

37a.2017.pdf”>treść

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zakazu wypożyczania pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK na trenie obiektów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. treść

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść 

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I – go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących własności Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku zmieniajace Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora. treść

Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gmine Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść 

Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarzadzenie nr 53/2017 Z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizacje zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 54/2017  z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenie konkursu
pt. ,, Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”.  treść

Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolonego
w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 61A/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 rok w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 61B/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 63/2017 z  dnia 04 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego epizodu w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017” treść

Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszeu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III „czysta energia” pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski”, numer umowy RPPK.03.02.00-18-0137/16-00. treść

Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarzadzenie nr 66/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. ,,WISŁA 2017″. treść

Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po intensywnych opadach deszczu, które wystapiły w okresie od 26.04.2017 r.- 10.05.2017 r. na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Fundusz Lokalny SMK złożonej z pominięciem, otawrtego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2017 w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zawierząt. treść

Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 77/ 2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania za stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi Królowej w Durdach. treść

Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania za stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Knapach. treść

Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagrodzenia Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grntowych, położonych w Skopaniu, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustanego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 „Kultura” pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyc wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg „, numer umowy RPPK.04.04.00-18-0114/16-00 oraz dla projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. ” Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” Nr umowy nr 1/PU/RT/17
z dnia 20.04.2017 r. treść

Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarzadzenie nr 94/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 95A/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 95B/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia procedury likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 05 lipca 2017 roku w sparwie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie 99A/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miassta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej  w Baranowie Sandomierskim, zarządzonych na dzien 6 sierpnia 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zman w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok.  treść

Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2018. treść

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski
za I półrocze 2017 roku. treść

Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 110A/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 6 sierpnia 2017 roku w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia procedury związanej z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świetej Jadwigi Królowej w Durdach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Woli Baranowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majatkowych dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły/ placówki. treść

Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 07 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zatządzenie nr 123/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie powołania zaspołu pracowników do organizacji XX Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. treść

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II- go przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skopaniu, stanowiących własnośc Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchjomości do sprzedaży w drodze III- go przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustanego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustanego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Baranowie Sandomierskim, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchmosci na cele rekreacyjne w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia II- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustanego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany „, numer umowy 0040-65150-UM0900070/17 z dnia 28.09.2017 r.  treść

Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz powołania zespołu ds. konsultacji z mieszkańcami. treść

Zarządzenie nr 135/2017 z dnia  28 września 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarzadzenie nr 136/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miata i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 137/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 02 października 2017 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 02 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innimi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego. treść

Zarzadzenie nr 140/2017 z dnia 06 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. treść

Zarządzenie nr 141/2017 z dnia 06 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania komisji . treść

Zarządzenie nr 144/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ogłoszenie I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 147/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 17 października 2017 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 149/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. treść

Zarządzenie nr 150/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 151/2017 z dnia 25 paźdzernika 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 134/2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 października 2009 roku.  treść

Zarządzenia nr 152/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 153/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 155/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 155 A/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III czysta energia pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec- Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, numer umowy RPPK.03.01.00-18-0069/17-00 z dnia 31.10.2017 r. treść

Zarządzenie nr 156/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 157/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 160/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 161/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 162/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia standardów utrzymania części pasa drogowego
tj. chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 872 relacji Łonów- Rzeka Wisła- Baranów Sandomierski-Majdan
Królewski-Nisko na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 163/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski
na 2018 rok. treść

Zarządzenie nr 164/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 165/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych na kadencję 2016-2019. treść 

Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przekazania majątku zakładowi budżetowemu Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Snadomierskim. treść

Zarządzenie nr 167/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia diagnoz dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół, dla których gmina Baranów Sandomierski jest organem prowadzącym, na wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego. treść 

Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zakazu wypożyczania pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK pozyskanych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Mobilna edukacja -technologie inforamcyjno- komunikacyjne w pracy dydaktycznej szkoły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. treść

Zarządzenie nr 169/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmaian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 30 listopada w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 173/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej.  treść

Zarządzenie nr 176/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 176 A/ 2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 176 B/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  treść

Zarządzenie nr 177/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 178/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 179/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 180/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiąca własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 181/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

Zarządzenie nr 182/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Siedleszczany, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 183/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 184/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sanomierski na cele rekreacyjne. treść 

Zarządzenie nr 185/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski na prowadzenie działalności gospodarczej. treść

Zarządzenie nr 186/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia III- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierdżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 187/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 150/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 190/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. treść

Zarządzenie nr 191/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2017 rok. treść