(wyciąg ze statutu Gminy)

Rozdział VI

Zasady działania Rady

§ 34. 1. Rada obraduje na sesjach. Do form działania Rady należą posiedzenia Komisji oraz indywidualna praca Radnych.

2. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady.

§ 35. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym dołącza się porządek obrad i projekty uchwał.

§ 36. 1. W okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji, Rada na wniosek Przewodniczącego Rady określa uchwałą główne kierunki pracy i sposób realizacji zadań Rady.

2. Na ostatniej sesji w roku Rada na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy Rady i sposoby jego realizacji w następnym roku, oraz dokonuje oceny swojego działania w upływającym roku.

3. Rada może w każdym czasie dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 37. 1. Sesje Rady przygotowuje Przewodniczący, zwracając się do Komisji i Burmistrza z wnioskiem o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji.

2. (2) Przewodniczący ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. O terminie i miejscu obrad Rady Radni powinni być powiadomieni najpóźniej na dziewięć dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny sposób.

3. W zawiadomieniu Radni otrzymują projekt porządku obrad, projekty uchwał i materiały związane z porządkiem obrad.

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa ust. 2, Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez Radnego tylko na początku obrad, przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.

5. Wymogów określonych w ust. 2. nie stosuje się w przypadku sesji nadzwyczajnej.

§ 38. 1. Przed każdą sesją Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem Przewodniczący ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

2. W obradach Rady mogą uczestniczyć: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw oraz składania wyjaśnień, a także przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

§ 39. Burmistrz obwiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji Rady.

§ 40. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców na trzy dni przed sesją, w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

3. Przewodniczący Rady ma prawo wyłączyć jawność obrad w odniesieniu do całej sesji lub konkretnych punktów porządku obrad w przypadkach określonych w ustawach szczególnych.

4. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową , zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwowej jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 38 Statutu mogą być obecne na sali.

§ 41. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu /quorum/, chyba że ustawy stanowią inaczej.

§ 42. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego albo Radnych można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.

2. O przerwaniu sesji w trybie określonym w ust. 1 można postanowić w szczególności: ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 43. 1. Przed podjęciem każdej uchwały Przewodniczący zarządza sprawdzenie quorum.
W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący przerywa sesję i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska i imiona Radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub należytego usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole.

§ 44. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba wyznaczony przez niego zastępca.

§ 45. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady formuły: „Otwieram sesję (prowadzący podaje numer kolejny sesji) Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim”.

2. Po otwarciu sesji prowadzący obrady stwierdza na podstawie listy obecności quorum,
a w przypadku jego braku stosuje odpowiednio przepis § 43 Statutu.

3. Po zakończeniu porządku obrad prowadzący obrady kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim”.

4. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji, również wówczas, gdy odbywa się ona na więcej niż jednym posiedzeniu.

§ 46. 1. Po stwierdzeniu quorum prowadzący obrady przedstawia wniosek o przyjęcie zaproponowanego porządku obrad Rady. Z wnioskiem o zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny, Burmistrz lub jego Zastępca.

2. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony Radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytywany w toku sesji.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 47. 1. Porządek dzienny winien zawierać punkt „zapytania i wolne wnioski”.

2. Każdy Radny w tym punkcie ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Przewodniczący, przewodniczący Komisji, Burmistrz lub wyznaczony pracownik. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie winno być udzielone na piśmie
w terminie dwóch tygodni.

3. W porządku obrad na każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez Radnych,
a także krótką informację Przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

4. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winne być one przedstawione na piśmie, sformułowane jasno i zwięźle. Adresatem interpelacji jest Burmistrz.

5. Interpelacje składa się na sesji w punkcie „zapytania i wolne wnioski”, a między sesjami do biura Rady. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem.

6. W miarę możliwości Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba udziela na sesji, lub
w terminie czternastu dni od wniesienia interpelacji, odpowiedzi na nią.. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie na sesji.

7. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadawala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne uzyskane na sesji, Rada na wniosek interpelującego może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

8. Na wniosek Radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na interpelację do porządku obrad.

§ 48. 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady zawiera sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady.

2. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 49. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, a w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów obrad /po przegłosowaniu tej zmiany/.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń: Burmistrzowi, Przewodniczącym Komisji, Radnym i innym zaproszonym osobom. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Czas wystąpień jest ograniczony do 10 minut. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.

4. Oprócz zabrania głosu na dany temat, Radny ma prawo do jednej repliki. Wypowiedź w tym przypadku nie powinna przekraczać trzech minut.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród publiczności.

§ 50. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić udzielenia głosu.

3. Jeżeli sposób wystąpienia lub zachowanie Radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego”do porządku”, a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się także do osób spoza Rady zaproszonych na sesję, oraz publiczności.

5. Przewodniczący może nakazać opuszczenia sali przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad.

§ 51. 1. Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie Radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku posiedzenia, informując o tym niezwłocznie Radę.

2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

a)         stwierdzenia quorum,

b)        usunięcia określonego tematu z porządku obrad,

c)         zakończenia dyskusji,

d)        zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

e)         zmiany czasu wystąpień dyskutantów,

f)         przeliczenia głosów,

g)         przestrzegania regulaminu obrad,

h)        zarządzenia przerwy w sesji,

i)          odesłania projektu uchwały do Komisji.

3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady, po dopuszczeniu do dyskusji nie więcej niż dwóch głosów „za” i dwóch głosów „przeciwko” wnioskowi. Decyzja podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 52. 1. Wnioski merytoryczne Radny może składać na piśmie lub ustnie w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”.

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat oraz ewentualny sposób realizacji i wykonawcę.

§ 53. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rada jest związana podjętymi na tej sesji uchwałami.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 54. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad Rady po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe dla danego miejsca.

§ 55. 1. Z przebiegu każdej sesji Rady, pracownik Urzędu Miasta i Gminy sporządza protokół, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę i protokołuje. Kasety z nagraniami sesji przechowuje się w Urzędzie Miasta i Gminy do momentu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

4. Odpis protokołu wraz z kopiami uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od zakończenia sesji Burmistrzowi, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym Gminy, które są nim zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.

5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na każdej następnej sesji.

6. W trakcie obrad, lecz nie później niż na następnej sesji, Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

7. Jeżeli wniosek określony w ust. 6 nie zostanie uwzględniony , wnioskodawca może odwołać się do Rady.

§ 56. Obsługę sesji /protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itp./ sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Gminy.

§ 57. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg,
a w szczególności zawierać:

1)         numer, datę i miejsce obradowania sesji Rady, godzinę jej rozpoczęcia
i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad
i protokolanta,

2)         stwierdzenie prawomocności posiedzenia, nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

3)         uchwalony porządek obrad,

4)         przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

5)         przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów ważnie oddanych
tj. „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,

6)         podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi sesji
w danej kadencji i oznaczającymi rok kalendarzowy.

§ 58. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad.

3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zainteresowanych rad.

4. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej z rad.

5. Koszty wspólnej sesji ponoszą w równych częściach gminy biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni biorący udział we wspólnej sesji postanowią inaczej.

6. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów obrad rad, które biorą udział w sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji