Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (Dz.U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?

PSZOK to miejsce w którym nieodpłatnie, przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości z terenu Gminy Baranów Sandomierski, objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-u?

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło, np. butelki, słoiki, znicze;
 • szkło budowlane, w tym np. szyby okienne, lustra;
 • zużyte opony;
 • metal, w tym opakowania z metalu np. puszki;
 • gruz betonowy, ceglany;
 • zmieszane odpady budowlane, w tym np. gruz z elementami ceramiki itp.;
 • rozpuszczalniki i kwasy;
 • baterie i akumulatory;
 • urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • odzież i tekstylia;
 • leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady ciśnieniowe, w tym np. opakowania po aerozolach, piankach, dezodorantach itp.;
 • żarówki i świetlówki;
 • papa odpadowa;
 • odpady zielone, w tym trawa i liście;
 • zimne popioły;
 • opakowania niebezpieczne, w tym np. opakowania po opryskach;
 • tusze i farby, w tym np. tusze i farby drukarskie, kleje, lepiszcze itp.;
 • środki ochrony roślin i detergenty;
 • urządzenia zawierające freon, w tym np. lodówki.

WAŻNE!

Odpady przyjmowane są zgodnie z regulaminem PSZOK, w tym m.in. odpady zebrane selektywnie zostaną przyjęte do PSZOK po okazaniu dokumentu – dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu nieruchomości lub potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – potwierdzającego, że pochodzą one z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu czynny jest:

 • w środy w godzinach od 9 ºº do 17 ºº
 • w soboty w godzinach od 8 ºº do 16 ºº

z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

DANE ADRESOWE:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Mielecka 14
39 -451 Skopanie

TELEFONY DO KONTAKTU:

15 811 85 87

Nadzór nad działalnością PSZOK sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji