Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

  Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do odbioru strony internetowej www.baranowsandomierski.pl. treść

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej

w Skopaniu gm. Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej

w Skopaniu gm. Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia  9 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia  10 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski w 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 13/2015  z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 14/2015  z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 15/2015  z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zasad użytkowania kasy rejestrującej przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 21/2015  z dnia 12 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 16 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok. treść

Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy, montażu i konfiguracji centrali telefonicznej. treść

Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników do dalszego użytkowania. treść

Zarządzenie nr 27/2015  z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku dotyczącego powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność komunalną Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie polityki rachunkowości dla projektu pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowania na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN”. treść

Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność  gminy, na cele rolne. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, na cele rolne. treść

Załaącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Brail`a treść

Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołama Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzecztpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami treść

Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i rorm kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2015 roku. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy na cele rolne. treść

Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 28 kwiernia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomościn stanowiących mienie gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie ne 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Załączniki treść

Zarzadzenie nr 52/2015 z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodziezy – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2015 roku” przez organizacje pozarzadowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budzetu gminy. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 07 maja 2015 r.  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w srawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Dymitrowie Dużym powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. treść

Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie uzupełniania składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Dymitrowie Dużym powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. treść

Zarządzenie nr 61A/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyzanaczenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz radnych Młodziezowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarzadzonych na dzień 14 czerwca 2015. treść

Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarzadzenie nr 65/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. treść

Zarzadznie nr 66/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015  roku. treść

Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 71/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r. treść

Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 14 czerwca 2015 roku wyborów Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych. treść

Zarządzenie nr 79/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierki. treść

Zarządzenie nr 80/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 81/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przedłużenia najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenia nr 87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian  w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenian nr 88/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego  Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie odwołania  Zastępcy Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 89A/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. treść

Zarzadzenie nr 91/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie powołania gmjinnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. treść

Zarządzanie nr 92/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik treść

Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.treść

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób do Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. treść

Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do Komisji ds. weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkalnego zasobu Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami stanowiącymi własność komunalną Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarzadzenie nr 103/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2015 roku. treść

Załączniki nr 1 treść

Załącznik nr 2 treść

Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2016. treść

Zarzadzenie nr 106/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. treść

Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania dokumentów wytworzonych i przechowywanych na stanowiskach pracy w związku z przejściem pracowników na emeryturę. treść

Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 112/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomicnictwa i potwierdzenia woli udzielania pełnomicnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 116/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść 

Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 120/2015 z dnia  01 września 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania wieży widokowej w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 124/2015 z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę zbiorników, stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 126/2015  z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 127/2015  z dnia 08 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 128/2015  z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 129/2015  z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji drzewostanu lasu komunalnego Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2015  z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 131/2015  z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości gminy Baranów Sandomierski  na cele rolne. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 133/2015 z dnia 16 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 134/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 135/2015  z dnia 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własnośc Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne  oraz terminu płatności. treść

Zarządzenie nr 136/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 137/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 138/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 139/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 140/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 141/2015 z dnia 01 października 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Załącznik nr 1 treść

Załącznik nr 2 treść

Zarządzenie nr 142/2015 z dnia 01 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 143/2015 z dnia 05 pździenika 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. treść

Zarządzenie nr 144/2015 z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 144 a/2015 z dnia 05 paździenika 2015 roku w sprawie uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. treść

Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 146/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 147/2015 z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Kaczaki stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 148/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Knapy stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 149/2015 z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Knapy stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 150/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 151/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 152/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 153/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie głoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 154/2015 z dnia 09 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami. treść

Zarządzenie nr 155/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 156/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 157/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie ustalenie dyżurów  w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu  Rzeczpospolitej Polskiej   i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  treść

Zarządzenie nr 158/2015 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza gminy. treść

Zarządzenie  nr 159/2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 160/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 161/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie udziału w powiatowych ćwiczeniach obronnych pod kryptonimem ,,JESIEŃ 2015″. treść

Zarządzenie nr 162/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. treść

Załączniki  treść

Zarządzenie nr 163/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2015. treść

Zarządzenie nr 164/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 165/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok treść

Zarządzenie nr 166/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Siedleszczany stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 167/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 168/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Siedleszczany stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 169/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Siedleszczany stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załaącznik nr 1 treść 

Zarządzenie nr 170/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w miejscowości Siedleszczany stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 171/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Siedleszczany stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 172/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 173/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 174/2015 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 175/2015 z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do sprawdzenia zgodności sposobu dzierżawienia gruntów. treść

Zarzdzenie nr 176/2015 z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 177/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarzadzenie 178/2015 z dnia 09.11.2015 rok  w sprawie zmian w budżecie na 2015 tok. treść

Zarządzenie 179/2015 z dnia 09.11.2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Załacznik treść

Zarządzenie 180/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2016 rok. treść

Zarządzenie nr 181/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

Zarządzenie nr 182/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia osób do Komisji ds. weryfikacji wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 183/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbednego. treść

Zarządzenie nr 184/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok treść

Zarządzenie nr 185/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 186/2015 z dnia  19 listopada 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego uźytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

Zarządzenie nr 187/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy. treść

Zarządzenie nr 188/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej. treść

Zarzadzenie nr 189/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść

Zarzadzenie nr 190/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść 

Zarządzenie nr 191/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenia nr 192/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na zgłoszone do realizacji zadania we wnioskach i uchwałach Rad Sołeckich, Rad Osieli i Zebrań Wiejskich. treść

Zarządzenie nr 193/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 194/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 195/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik treść

Zarządzenie nr 196/2015 z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 197/2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 198/2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 199/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji i wykonywania czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i jednostkach organizacyjnych gminy. treść

Zarządzenie nr 200/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie wdrażania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 201/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załączniki treść

Zarządzenie nr 202/2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 203/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 204/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku uchylające regulamin dotyczący wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych dla należności podatkowych Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 205/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budźecie na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 206/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lu zbędnego. treść

Zarządzenie nr 207/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

Zarządzenie nr 207A/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli archiwizowania dowodów księgowych.treść

Zarządzenie nr 208/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 209/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go pisemnego, ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem usługowym i garażowo – gospodarczym, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść

Zarządzenie nr 210/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1 treść 

Zarządzenie nr  211/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku. treść

Zarządzenie nr 212/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. treść 

Zarządzenie nr 213/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020. treść

Zarządzenie nr 214/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2015 rok. treść

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji